Privaatsuspoliitika

OÜ Lemmeko andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

Meie veebisaidi aadress on https://lemmeko.com.

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad OÜ Lemmeko (edaspidi Lemmeko) veebipoe (adressil www.lemmeko.com) ja külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Lemmeko töötleb Kliendi isikuandmeid juhul, kui Klient avaldab soovi saada Lemmeko kliendiks.

Tingimused kehtivad alates 25.jaanuar 2020. a

1.      Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas Lemmeko infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. Lemmeko veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad Lemmeko veebilehel www.lemmeko.com

Lemmekol on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest Lemmeko veebilehel. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Lemmeko veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Mõisted

Lemmeko – `Lemmeko´ kaubamärgi all tegutseb veebipood aadressil www.lemmeko.com

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Lemmekole teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Lemmeko veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Lemmeko veebipoes müüdavaid kaupu.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

2.      Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1. Lemmeko kogub ja Töötleb ainult Lemmekost kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, aadress, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja “küpsiste” informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab Lemmeko veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Lemmeko serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. Lemmeko ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada – näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes.

2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Lemmeko ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: Lemmekost teostatud ostudega või teenustega seonduv info (nt nõusoleku vormid, kokkulepped teenuse, jmt); veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused.

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Lemmeko kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

3.      Kuidas Lemmeko kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

Lemmeko töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks .

3.2. Kaitsta Kliendi ning Lemmeko õigustatud huve (vara kaitse) ja isikute elulisi (tervis ja elu). Uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib Lemmeko teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või Lemmeko soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. Lemmeko võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Lemmeko õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, Lemmeko veebipoodi või põhineb Kliendi nõusolekul.

3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Lemmeko õigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või Lemmeko õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate, sh Maksekeskus AS (registrikood 12268475). Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Lemmekol õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja ning edastada viimasele Kliendi maksega seonduvaid andmeid.

4.      Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. Lemmeko saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendiks vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.2. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsistakse isiku huvisid, elukohta, isiklikke eelistusi Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on Lemmekol õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid.

4.3. Lemmekovõib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

4.4. Lemmeko võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendiks registreeritud ostude kui ka muude andmete (nt elukoht, vanus jmt) analüüsi.

5.      Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

5.2. Lemmekovõib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes täidavad Lemmeko Kliendiandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla Lemmeko partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnerid, sh juriidilised isikud, kes osutavad Lemmekole teenuseid.

6.      Kui kaua me andmeid säilitame?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Lemmeko õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, jm õigusnormid).

7.      Millised õigused on eraisikust Kliendil?

Eraisikust Kliendil on Lemmeko poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku saab tagasi võtta, saates taotluse läbi aadressile lemmeko@gmail.com

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Lemmeko analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas Lemmeko töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb Lemmeko õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

7.8. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.9. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus, kas punktis 9.3. toodud kontaktidele. Oluline on taotlusele lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed (foto). See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

8.      Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

Lemmeko veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

9.      Kuidas Lemmekoga ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

9.2. Teil on õigus pöörduda Lemmeko poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega meie veebilehel www.lemmeko.com  toodud kontaktidel.

Scroll to Top